Uczelnia Nauk Społecznych - UNS, Łódź

STUDIUJ PRZYJAŹNIE I NOWOCZEŚNIE!
Adres: ul. Hm. A. Kamińskiego 21, 90-229 Łódź

Psychologia / Pedagogika specjalna – jednolite studia magisterskie

Psychologia – jednolite studia magisterskie (Łódź, Rzeszów)

Studia magisterskie, trwające 10 semestrów, kończące się uzyskaniem tytułu magistra

Proponowane specjalności

 • Psychologia kliniczna z psychoterapią
 • Psychologia wspomagania rozwoju człowieka w cyklu życia

Opis kierunku

Jeśli chcesz zdobyć wiedzę na temat natury człowieka oraz odkryć mechanizmy rządzące ludzką psychiką i zachowaniem wybierz kierunek PSYCHOLOGIA - jednolite studia magisterskie. Studia koncentrują się na szerokim spektrum zagadnień psychologicznych, zgłębianiu wpływu emocji i motywacji na działanie człowieka, analizach rozwoju osobowości i temperamentu, różnicach indywidualnych i relacjach międzyludzkich. Program studiów umożliwia rozwijanie umiejętności osobistych oraz kompetencji psychologicznych. Zapewnia interdyscyplinarne i kompleksowe przygotowywania do pracy na stanowisku psychologa w różnych przestrzeniach aktywności zawodowej oraz udzielania profesjonalnego wsparcia psychologicznego w odniesieniu do wybranej specjalności. Wybierz studia na kierunku PSYCHOLOGIA i zaplanuj indywidualną ścieżkę kariery.

Kwalifikacje i kariera

Absolwenci znajdują zatrudnienie w:

 • ośrodkach: leczenia i terapii uzależnień, psychoterapii, prewencji i profilaktyki zdrowia,
 • ośrodkach rehabilitacji,
 • ośrodkach zdrowia,
 • ośrodkach interwencyjnych,
 • ośrodkach pomocy psychologicznej
 • firmach świadczących usługi psychoedukacyjne i prorozwojowe,
 • instytucjach udzielających pomocy i opieki w krytycznych sytuacjach życiowych, a także
 • organizacjach i fundacjach nastawionych na profilaktykę zdrowotną i społeczną w zakresie zdrowia psychicznego,
 • placówkach pomocowych i ośrodkach związanych z poradnictwem w zakresie edukacji i wychowania dzieci i młodzieży.
 • poradniach rodzinnych,
 • poradniach psychologicznych,
 • gabinetach rozwoju osobistego,
 • instytucjach i organizacjach wspierających osoby starsze,
 • instytucjach doradztwa zawodowego oraz
 • instytucjach edukacyjnych/oświatowych (po uzupełnieniu wymaganych kwalifikacji).

 

Pedagogika specjalna  – jednolite studia magisterskie


Studia magisterskie, trwające 10 semestrów, kończące się uzyskaniem tytułu magistra

Na kierunku PEDAGOGIKA SPECJALNA oferujemy specjalności:

 • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
 • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową (surdopedagogika)
 • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzrokową (tyflopedagogika)
 • Edukacja i rehabilitacja osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
 • Resocjalizacja i socjoterapia
 • Terapia pedagogiczna i wspomaganie rozwoju


Opis kierunku

Celem kształcenia na kierunku jednolitych studiów magisterskich pedagogika specjalna o profilu praktycznym, jest przygotowanie absolwentów do wspierania potencjału rozwojowego jednostek, projektowania działań umożliwiających im realizację indywidualnych potrzeb gwarantujących satysfakcjonującą jakość życia w wymiarze indywidualnym i społecznym; a także zdobycie kwalifikacji oraz kompetencji kluczowych do realizacji profesjonalnych zadań zawodowych w obszarze opieki, wychowania, edukacji, terapii, rehabilitacji czy resocjalizacji, w zależności od wybranej specjalności. Kształcenie na kierunku “pedagogika specjalna” gwarantuje nabycie wiedzy z zakresu problematyki pedagogiki osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, jak również kluczowych umiejętności i kompetencji warunkujących efektywne posługiwanie się interdyscyplinarną wiedzą w działaniach profesjonalnych – rozumienia, diagnozowania możliwości, potrzeb, trudności rozwojowych oraz specjalnych zdolności, osób o rozwoju atypowym bądź nieprzystosowanych społecznie oraz dobierania odpowiednich strategii pomocy i tworzenia systemów wsparcia. Istotą kształcenia jest wyposażenie absolwentów w kluczowe umiejętności umożliwiających wspomaganie indywidualnej drogi człowieka w realizacji jego potrzeb rozwojowych, edukacyjnych i życiowych oraz personalizacji procesów opieki, wychowania, kształcenia, terapii, rehabilitacji i resocjalizacji – zgodnie ze współczesnymi trendami europejskiej myśli edukacyjnej oraz współczesnych paradygmatów pedagogiki specjalnej.

MATURA 2024 - ARKUSZE
REKLAMA
Szkoły wyższe w mieście