Uczelnia Nauk Społecznych - UNS, Łódź

STUDIUJ PRZYJAŹNIE I NOWOCZEŚNIE!
Adres: ul. Hm. A. Kamińskiego 21, 90-229 Łódź

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna – jednolite studia magisterskie

Studia magisterskie, trwające 10 semestrów, kończące się uzyskaniem tytułu magistra

Opis kierunku

Jednolite studia magisterskie na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna umożliwiają zdobycie kwalifikacji do zajmowania stanowiska nauczyciela przedszkola i klas I-III szkoły podstawowej. Podstawowym celem według przyjętej koncepcji kształcenia jest wyposażenie studentów w wiedzę pedagogiczną, psychologiczną, filozoficzną i aksjologiczną wspomagającą rozumienie procesów rozwoju, socjalizacji, wychowania i nauczania - uczenia się, wykorzystywaną w codziennej pracy nauczycielskiej do efektywnego organizowania i wspierania integralnego rozwoju dziecka/ucznia oraz udzielania pomocy rodzicom/opiekunom w wychowaniu dziecka.

Kwalifikacje i kariera

Proces kształcenia kompleksowo przygotowuje do realizacji zadań nauczyciela: obejmuje zarówno przekazanie wiedzy merytorycznej, jak i metodycznej warunkującej podejmowanie efektywnej działalności edukacyjnej w obszarze poszczególnych metodyk, w tym nauczania języka obcego. Program bazując na współczesnych koncepcjach edukacyjnych, podejmuje zagadnienie integracji treści kształcenia w praktyce szkolnej oraz nowych trendów w edukacji, w tym działań innowacyjnych. Po zakończeniu 5-letniego kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela w przedszkolu i w klasach I-III szkoły podstawowej absolwent uzyskuje pełne kwalifikacje do prowadzenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w:

  • przedszkolach,
  • punktach i oddziałach przedszkolnych
  • w klasach I – III szkoły podstawowej (z uwzględnieniem modelu edukacji zintegrowanej),
  • w tym również w przedszkolach i szkołach podstawowych z oddziałami/klasami integracyjnymi oraz w ramach realizacji idei edukacji włączającej.

Ze względu na specyfikę tego programu studiów oraz obowiązujący stan prawny, w ramach tego kierunku, nie występują specjalności.

MATURA 2021 - ARKUSZE
REKLAMA
Szkoły wyższe w mieście