Uczelnia Nauk Społecznych - UNS, Łódź

STUDIUJ PRZYJAŹNIE I NOWOCZEŚNIE!
Adres: ul. Hm. A. Kamińskiego 21, 90-229 Łódź

Pedagogika - studia II stopnia

Studia II stopnia, trwające 3 lub 4 semestry, kończące się uzyskaniem tytułu magistra

Na kierunku PEDAGOGIKA (studia magisterskie) oferujemy 8 specjalności:

  • Doradztwo zawodowe i personalne z elementami coachingu
  • Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia
  • Gerontologia społeczna i oświatowa
  • Organizacja i zarządzanie w usługach społecznych
  • i edukacyjnych (3 semestry)
  • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i praca z rodziną
  • Resocjalizacja i socjoterapia
  • Terapia pedagogiczna i wczesne wspomaganie rozwoju
  • Trening rozwoju jednostki i grupy

Opis kierunku

Potrzeba istnienia zawodu pedagoga, profesjonalnego doradcy i opiekuna w zmieniającym się świecie wymaga stworzenia i doskonalenia kadry profesjonalnie przygotowanej do wspierania, nauczania oraz wychowania. Studia magisterskie na kierunku PEDAGOGIKA realizują te cele. Absolwent kierunku PEDAGOGIKA przygotowany jest do pracy w instytucjach edukacji formalnej, w szczególności w placówkach systemu oświaty, placówkach kształcenia ustawicznego, firmach i instytucjach edukacji pozaformalnej w charakterze nauczyciela, wychowawcy lub tutora. Jest gotowy do kompleksowej realizacji zadań o charakterze wychowawczym, opiekuńczym, dydaktycznym, terapeutycznym czy doradczym. Dysponuje wiedzą i umiejętnościami niezbędnymi do zrozumienia społeczno-kulturowego kontekstu kształcenia i wychowania, oraz kluczowymi kompetencjami w obszarze pedagogiki oraz wybranej specjalności. Studia magisterskie na kierunku PEDAGOGIKA trwają 3 lub 4 semestry i umożliwiają zdobycie różnorodnych uprawnień i kwalifikacji w zależności od wybranego toku kształcenia i specjalności.

 

MATURA 2021 - ARKUSZE
REKLAMA
Szkoły wyższe w mieście