Uczelnia Nauk Społecznych - UNS, Łódź

STUDIUJ PRZYJAŹNIE I NOWOCZEŚNIE!
Adres: ul. Hm. A. Kamińskiego 21, 90-229 Łódź

Pedagogika specjalna – jednolite studia magisterskie

Studia magisterskie, trwające 10 semestrów, kończące się uzyskaniem tytułu magistra

Na kierunku PEDAGOGIKA SPECJALNA oferujemy specjalności:

  • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
  • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową (surdopedagogika)
  • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzrokową (tyflopedagogika)
  • Edukacja i rehabilitacja osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
  • Resocjalizacja i socjoterapia
  • Terapia pedagogiczna i wspomaganie rozwoju


Opis kierunku

Celem kształcenia na kierunku jednolitych studiów magisterskich pedagogika specjalna o profilu praktycznym, jest przygotowanie absolwentów do wspierania potencjału rozwojowego jednostek, projektowania działań umożliwiających im realizację indywidualnych potrzeb gwarantujących satysfakcjonującą jakość życia w wymiarze indywidualnym i społecznym; a także zdobycie kwalifikacji oraz kompetencji kluczowych do realizacji profesjonalnych zadań zawodowych w obszarze opieki, wychowania, edukacji, terapii, rehabilitacji czy resocjalizacji, w zależności od wybranej specjalności. Kształcenie na kierunku “pedagogika specjalna” gwarantuje nabycie wiedzy z zakresu problematyki pedagogiki osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, jak również kluczowych umiejętności i kompetencji warunkujących efektywne posługiwanie się interdyscyplinarną wiedzą w działaniach profesjonalnych – rozumienia, diagnozowania możliwości, potrzeb, trudności rozwojowych oraz specjalnych zdolności, osób o rozwoju atypowym bądź nieprzystosowanych społecznie oraz dobierania odpowiednich strategii pomocy i tworzenia systemów wsparcia. Istotą kształcenia jest wyposażenie absolwentów w kluczowe umiejętności umożliwiających wspomaganie indywidualnej drogi człowieka w realizacji jego potrzeb rozwojowych, edukacyjnych i życiowych oraz personalizacji procesów opieki, wychowania, kształcenia, terapii, rehabilitacji i resocjalizacji – zgodnie ze współczesnymi trendami europejskiej myśli edukacyjnej oraz współczesnych paradygmatów pedagogiki specjalnej.

MATURA 2021 - ARKUSZE
REKLAMA
Szkoły wyższe w mieście