zmień miasto

Społeczna Akademia Nauk - SAN, Łódź#wybieramsan

Wydziały - Społeczna Akademia Nauk

xxxx
WYDZIAŁY NA UCZELNI: Jednolite magisterskieDoktoranckieI stopieńI stopień (inż.)II stopień
WWEESNZNWNENEWWEESNZNWNENEWWEESNZNWNENEWWEESNZNWNENEWWEESNZNWNENE
LEGENDA: W - Wieczorowe, WEE - Weekendowe, S - Stacjonarne, NZ - Niestacjonarne zaoczne, NW - Niestacjonarne wieczorowe, NE - Niestacjonarne eksternistyczne, N - Niestacjonarne, E - E-learningowe
  Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych   v   v    v        v   vv            v   vv
  » Administracja                     v   v             v   v 
  » Bezpieczeństwo Narodowe                     v   vv            v   vv
  » Business Management & American Master of Science in Professional Communication                                       v     
  » Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna                     v   v                   
  » Europeistyka                     v   v             v   v 
  » Filologia angielska                     v   v             v   v 
  » Japonistyka                     v   v             v   v 
  » Językoznawstwo            v                                
  » Kosmetologia                     v   v             v   v 
  » Nowe media                     v   v                   
  » Pedagogika                     v   vv            v   vv
  » Pedagogika Specjalna                     v   v                   
  » Praca socjalna                     v   v                   
  » Prawo   v   v                                     
  » Psychologia   v   v                                     
  » Psychologia biznesu   v   v                                     
  » Resocjalizacja z profilaktyką społeczną i prewencją kryminalną                     v   v                   
  » Socjologia                     v   v                   
  » Stosunki międzynarodowe                     v   v             v   v 
  Wydział Studiów Międzynarodowych i Informatyki   v   v    v        v   v    v   v    v   v 
  » Architektura i Urbanistyka                              v   v          
  » Film i sztuki audiowizualne                     v   v                   
  » Fizjoterapia   v   v             v   v             v   v 
  » Geodezja i Kartografia                              v   v    v   v 
  » Grafika                     v   v             v   v 
  » Informatyka            v                 v   v    v   v 
  » Zdrowie Publiczne                     v   v             v   v 
  Wydział Zarządzania            v        v   vv            v   vv
  » Finanse i Rachunkowość                     v   v             v   v 
  » Logistyka                     v   vv            v   vv
  » Zarządzanie            v        v   vv            v   vv
FB dlaMaturzysty.pl reklama