zmień miasto

Społeczna Akademia Nauk - SAN, Łódź#wybieramsan

O Uczelni

Społeczna Akademia Nauk – ponad 20 lat doświadczenia w szkolnictwie wyższym

 

Społeczna Akademia Nauk powstała w 1995 r. jako Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania. Dzięki uzyskaniu uprawnień akademickich, w 2011 roku zmieniła nazwę na Społeczna Akademia Nauk. Przez ponad 20 lat istnienia, Uczelnia ewoluowała od szkoły biznesu do uczelni o statusie Akademii. SAN oferuje różnorodne stacjonarne i niestacjonarne studia pierwszego i drugiego stopnia na 25 kierunkach, seminaria doktoranckie, studia podyplomowe, MBA, możliwość kształcenia przez Internet, a także szereg kierunków anglojęzycznych. Akademia ma wydziały w całej Polsce oraz w Londynie i obecnie jest największą oraz jedną z najbardziej cenionych uczelni niepublicznych w kraju. Dla Społecznej Akademii Nauk bardzo istotne jest utrzymanie prestiżu Uczelni poprzez nieustanne podnoszenie jakości i standardów kształcenia, badania naukowe oraz współpracę z przedsiębiorstwami i partnerami zagranicznymi.

 

Istotą kształcenia w Społecznej Akademii Nauk jest połączenie akademickiej wiedzy z elementami kształcenia praktycznego, co zapewnia najlepsze przygotowanie absolwentów do udanego funkcjonowania w życiu zawodowym. Dlatego w porozumieniu z pracodawcami i w konsultacji z otoczeniem biznesowo-gospodarczym opracowuje nowatorskie i – często – unikatowe programy studiów, które zapewniają wyposażenie studentów w solidną wiedzę akademicką oraz w rzetelne umiejętności praktyczne wymagane przez pracodawców. Uczelnia stale rozwija swoją ofertę edukacyjną i dostosowuje programy kształcenia do wymogów współczesnej gospodarki. SAN zatrudnia kilkuset nauczycieli akademickich, wśród których znajdują się profesorowie tytularni o ugruntowanej pozycji w środowisku naukowym oraz wielu praktyków, którzy realizują warsztaty i laboratoria, tym samym, przygotowując studentów do konkretnych zobowiązań i praktycznych zadań w przyszłej pracy zawodowej. Dzięki temu, SAN przygotowuje bardzo dobrze wykształconych absolwentów, którzy stają się pożądanymi pracownikami na bardzo konkurencyjnym polskim, europejskim i światowym rynku pracy. Za przykład takiego podejścia posłużyć mogą między innymi: kierunek Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, na którym studenci mają możliwość korzystania z uczelnianego, profesjonalnego studia radiowego i telewizyjnego oraz nabywania pierwszych doświadczeń zawodowych w telewizji studenckiej, kierunek Fizjoterapia, na którym przyszli fizjoterapeuci odbywają praktyki w ośrodkach medycznych, z którymi Uczelnia ma podpisane umowy o stałej współpracy, kierunek Prawo, na którym w ramach realizowanego programu „law in action” studenci biorą udział w symulacjach prawnych, np. rozprawy sądowej czy oględzin miejsca zbrodni, kierunek Filologia angielska dysponujący nowocześnie urządzonymi salami do nauki języków oraz możliwością wyboru jednej z kilku unikalnych specjalizacji, czy Finanse i rachunkowości lub Zarządzanie, których zajęcia obfitują w ciekawe zajęcia typu „case study”.

 

Społeczna Akademia Nauk prowadzi szeroko zakrojoną współpracę międzynarodową w oparciu o umowy bilateralne z uczelniami i ośrodkami naukowymi w Europie i na całym świecie, oferuje program Erasmus+ oraz inne programy unijne, organizuje konferencje naukowe o charakterze międzynarodowym, a także jest członkiem wielu międzynarodowych stowarzyszeń i konsorcjów. Celem współpracy jest wspieranie działań mających na celu tworzenie jak najszerszej oferty kształcenia także w wymiarze międzynarodowym, podnoszenie jakości kształcenia, rozwijanie mobilności pracowników i studentów oraz umożliwienie im zdobycia doświadczeń zawodowych o zasięgu międzynarodowym. SAN uczestniczy w programach wymian studentów i kadry dydaktycznej oraz rozwija współpracę z ośrodkami zagranicznymi.

 

Atutem Społecznej Akademii Nauk jest ścisła współpraca z wieloma uczelniami i instytucjami o zasięgu międzynarodowym, w tym z Clark University, renomowaną Uczelnią z USA. Kilkunastoletnia współpraca SAN z Clark University zaowocowała stworzeniem unikalnego na polskim rynku programu studiów, realizowanego w całości w języku angielskim, umożliwiającego uzyskanie obok dyplomu Społecznej Akademii Nauk, także dyplomu studiów drugiego stopnia (Master) uczelni amerykańskiej, a nawet wyjechania na studia lub na praktyki zagraniczne. SAN współpracuje także z innymi uniwersytetami z Europy, Ameryki Północnej (USA, Kanada, Meksyk), Ameryki Południowej (Brazylia, Chile, Peru) i z Azji (Filipiny, Indonezja, Birma).

 

Społeczna Akademia Nauk, jako jedna z nielicznych uczelni niepublicznych w Polsce, uzyskała dotychczas prawa do doktoryzowania w trzech dyscyplinach naukowych i dąży do otrzymania kolejnych uprawnień, by awansować do chlubnego grona uczelni, które mają status Uniwersytetu. SAN jest od wielu lat jedną z najczęściej wybieranych Uczelni niepublicznych w Polsce. Potwierdzeniem marki Społecznej Akademii Nauk są przyznane akredytacje, wysokie miejsca w rankingach oraz liczne prestiżowe wyróżnienia, co odzwierciedla wysoką rangę uczelni, potencjał naukowy, bardzo dobry poziom edukacji oraz najlepszą jakość kształcenia.

Najważniejsze atuty SAN:

  • Społeczna Akademia Nauk jest uczelnią o zasięgu ogólnopolskim. Prowadzi studia pierwszego i drugiego stopnia, seminaria doktoranckie, studia podyplomowe i MBA. Kształci w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym w języku polskim i angielskim.
  • SAN – jako Lider kształcenia praktycznego w Polsce – w nowatorski sposób łączy kształcenie akademickie z nabywaniem umiejętności praktycznych, niezbędnych w pracy zawodowej.
  • Główne kampusy Uczelni znajdują się w Warszawie, Łodzie, Krakowie i Londynie – wszystkie odznaczają się znakomitą lokalizacją i nowoczesną bazą dydaktyczną.
  • Uczelnia posiada międzynarodową akredytację NEASC.
  • W prestiżowych rankingach za główne atuty uczelni uznano innowacyjność, siłę naukową, umiędzynarodowienie, nasycenie kadry osobami o najwyższych kwalifikacjach, jakość studiów w języku angielskim oraz znakomite warunki studiowania.
  • W grudniu 2011 roku Uczelnia dołączyła do grona sześciu jednostek w Polsce mających prawo do posługiwania się tytułem „akademia” w nazwie – świadczy to o sile naukowej i prestiżu Uczelni.
  • W SAN kształci najwyższej klasy kadra naukowo-dydaktyczna oraz wybitni polscy i zagraniczni praktycy.
  • Społeczna Akademia Nauk to najbardziej oblegana uczelnia niepubliczna w Polsce wg MNiSW.
  • Uczelnia dopasowuje ofertę kształcenia do zmieniających się warunków otoczenia.
  • W trosce o przyszłość studenta, SAN prowadzi Studenckie Biuro Karier.
Więcej miast » | przejdź do wersji ogólnopolskiej »
REKLAMA

Szkoły wyższe w mieście

FB dlaMaturzysty.pl reklama