zmień miasto

Społeczna Akademia Nauk - SAN, Łódź#wybieramsan

Nowoczesna uczelnia kształci praktycznie

Nowoczesna uczelnia kształci praktycznie

Nowoczesne uniwersytety muszą zmodyfikować tradycyjne metody nauczania i połączyć kształcenie akademickie z doświadczeniem przedstawicieli biznesu.

Nie wystarczą już tylko wykłady, seminaria, skrypty i książki. Jednym z najważniejszych wyzwań, z którymi musi zmierzyć się każda uczelnia jest przygotowanie w ścisłym porozumieniu z otoczeniem społeczno-gospodarczym takiego programu kształcenia, takiej ilości zajęć praktycznych i takiej oferty krajowych oraz międzynarodowych praktyk i staży, żeby absolwent danego kierunku był jak najlepiej przygotowany do wkroczenia na bardzo wymagający polski i światowy rynek pracy.

To kwestia przygotowywania programów studiów w porozumieniu z konkretnymi podmiotami biznesowymi, zaangażowanie praktyków do współpracy przy prowadzeniu zajęć warsztatowych, przedefiniowanie założeń przygotowywania prac zaliczeniowych i dyplomowych tak, by analizowały one realne studia przypadków i były tworzone na potrzeby określonej instytucji. To również zapewnienie takiego programu praktyk i staży, który jak najlepiej przygotuje studenta do przyszłych zobowiązań zawodowych.

Uczelnią, która wychodzi naprzeciw nowoczesnym trendom edukacyjnym oraz oczekiwaniom rynku pracy jest z pewnością Społeczna Akademia Nauk w Łodzi. Uczelnia od lat współpracuje z kilkuset przedstawicielami świata biznesu i kładzie nacisk na praktyczne kształcenie swoich studentów, zapewniając im możliwość zdobycia bogatego doświadczenia zawodowego w ramach praktyk i staży.

Akademia, opracowując treści programowe prowadzonych studiów licencjackich, magisterskich czy podyplomowych, konsultuje programy konkretnych kierunków z instytucjami i podmiotami gospodarczymi. Zajęcia w SAN prowadzą nie tylko wykładowcy o ugruntowanej pozycji w określonych dyscyplinach badawczych, ale także wielu praktyków, którzy na warsztatowych i praktycznych zajęciach dzielą się ze studentami swoją wiedzą i doświadczeniem zawodowym.

Od roku akademickiego 2016/2017 SAN przekształca oferowane kierunki na profil praktyczny. To kolejny krok, mający na celu unowocześnienie oferty proponowanych studiów i dostosowanie jej do wymogów otaczającego świata. Kształcenie praktyczne zakłada bowiem pozyskiwanie do współpracy kolejnych podmiotów biznesowych oraz jeszcze ściślejszą współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym w trakcie przygotowywania programów studiów.

To nie tylko konsultacje z biznesem i wykorzystanie doświadczenia przedstawicieli pracodawców, ale także ścisła współpraca z konkretnymi korporacjami. Dzięki temu, student SAN zdobywa nie tylko wiedzę z zakresu dyscypliny, którą studiuje, ale poznaje także konkretny podmiot gospodarczy i zdobywa umiejętności niezbędne do funkcjonowania w danej korporacji. Wartością ścisłej współpracy z konkretną firmą często jest także gwarancja stażu lub zatrudnienia w firmie współtworzącej dany kierunek.

Kluczowe dla realizacji nowej koncepcji nauczania jest także upraktycznienie nauki, przez zwiększenie ilości zajęć warsztatowych w stosunku do zajęć teoretyczno-wykładowych, zatrudnienie do prowadzenia zajęć praktyków funkcjonujących w obszarach zawodowych adekwatnych do kierunku, na którym prowadzą zajęcia oraz realizacja części programu studiów poza uczelnią, w konkretnych firmach, przedsiębiorstwach i instytucjach.

Współpraca uczelni z otoczeniem gospodarczym stanowi dziś jedno z najważniejszych wyzwań dla polskiego szkolnictwa wyższego. Nowoczesna uczelnia ma zapewnić absolwentom nie tylko przygotowanie do przyszłej pracy zawodowej, ale także zdobycie konkretnego doświadczenia i profesjonalnych kompetencji niezbędnych do odnalezienia się na wymagającym rynku pracy. Dlatego Społeczna Akademia Nauk, nieustannie rozszerzając współpracę z otoczeniem biznesowym, z powodzeniem łączy specjalistyczną wiedzę akademicką z nowoczesnym kształceniem praktycznym, wiedząc, że to stanowi klucz do sukcesu zawodowego jej absolwentów.

 

FB dlaMaturzysty.pl reklama