zmień miasto

Społeczna Akademia Nauk - SAN, Łódź#wybieramsan

Nowe Kierunki w Społecznej Akademii Nauk

Społeczna Akademia Nauk w Łodzi jest największą uczelnią niepubliczną w Polsce. Oferuje studia pierwszego i drugiego stopnia, proponuje studia podyplomowe, studia doktoranckie, studia przez Internet oraz studia po angielsku.

Celem Uczelni jest wyposażenie studentów i absolwentów w solidną wiedzę oraz rzetelne umiejętności praktyczne niezbędne na rynku pracy. Dlatego w porozumieniu z pracodawcami i w odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku pracy oraz kandydatów na studia, stale rozwija swoją ofertę edukacyjną oraz udoskonala jakość kształcenia. Sukcesywnie zdobywa także prestiżowe uprawnienia akademickie.

Społeczna Akademia Nauk prowadzi studia licencjackie i magisterskie, seminaria doktoranckie, studia podyplomowe oraz MBA. Zajęcia odbywają się w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym. Łącznie, Uczelnia oferuje kształcenie na 22 kierunkach. Uzupełnienie oferty stanowią liczne kursy i warsztaty oraz szeroka oferta praktyk studenckich realizowanych przez Studenckie Biuro Karier. Atutem Społecznej Akademii Nauk jest ścisła współpraca z Clark University (USA), dzięki której studenci mogą – równolegle do studiów polskich – uzyskać amerykański dyplom Master, a nawet wyjechać na studia lub na praktyki za granicę. Akademia zatrudnia ponad 500 nauczycieli akademickich. Wśród nich znajdują się profesorowie tytularni o ugruntowanej pozycji w środowisku naukowym. Profesjonalna kadra naukowo-dydaktyczna wywodzi się ze znanych uczelni, zarówno polskich, jak i zagranicznych. Z Uczelnią współpracuje także wielu praktyków, którzy realizują warsztaty i laboratoria, tym samym przygotowując studentów do konkretnych zobowiązań i praktycznych zadań w przyszłej pracy zawodowej.

Dla Społecznej Akademii Nauk bardzo istotne jest także utrzymanie i doskonalenie odpowiedniej marki poprzez nieustanne dbanie o jakość i standardy kształcenia oraz badania naukowe i współpracę z przedsiębiorstwami. Dzięki temu Uczelnia może utrzymać i rozwijać szeroką ofertę edukacyjną, co pozwala w konfrontacji z konkurencją przygotować bardzo dobrze wykształconych absolwentów, którzy staną się pożądanymi pracownikami na bardzo konkurencyjnym polskim, europejskim i światowym rynku pracy.

Kluczową kwestią w kontekście zmieniającego się rynku uczelni niepublicznych w Polsce jest zdobywanie przez nie uprawnień akademickich. Kryteria przyznawania tego zaszczytnego tytułu to m.in. uprawnienia do nadawania stopni naukowych. Społeczna Akademia Nauk, jako jedna z nielicznych uczelni niepublicznych w Polsce uzyskała dotychczas prawa doktoryzowania w aż trzech dyscyplinach naukowych i dąży do otrzymania kolejnych uprawnień, by awansować do chlubnego grona uczelni, które mają status Uniwersytetu.

Społeczna Akademia Nauk jest od wielu lat jedną z najczęściej wybieranych Uczelni niepublicznych w Polsce. Dwudziestoletnie doświadczenie w szkolnictwie wyższym, prestiżowe rankingi oraz przyznane Uczelni certyfikaty jakości odzwierciedlają wysoki poziom edukacji i nieustanne podnoszenie jakości kształcenia.

Nowości w 2017 roku w Społecznej Akademii Nauk w Łodzi.

Społeczna Akademia Nauk w Łodzi jest największą uczelnią niepubliczną w regionie i jedną z największych w Polsce. W porozumieniu z pracodawcami i w odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku pracy oraz kandydatów na studia, stale rozwija swoją ofertę edukacyjną i udoskonala jakość kształcenia. Oferuje różnorodne studia pierwszego i drugiego stopnia, proponuje studia podyplomowe, studia doktoranckie, studia przez Internet oraz studia po angielsku.

W 2017 roku Społeczna Akademia Nauk, poza stałą szeroką ofertą, proponuje nowe kierunki i profile studiów, m.in.:

Japonistyka (studia I i II stopnia)

Japonistyka to kierunek, który cieszy się niesłabnącą popularnością. Studia są przeznaczone zarówno dla pasjonatów Japonii, jak i dla osób, które chciałyby poznać język, historię, religię, literaturę oraz cywilizację tego kraju i kładą szczególny nacisk na praktyczną naukę języka japońskiego. Program studiów wzbogacony jest o elementy ekonomii, polityki, geografii, sztuki oraz poszerza zakres wiedzy teoretycznej, umiejętności praktycznych i kompetencji związanych z tłumaczeniem tekstów specjalistycznych. Kierunek umożliwia spojrzenie na Japonię z różnych perspektyw.

Nowe Media – na kierunku Dziennikarstwo (studia I stopnia)

Dziennikarstwo w Społecznej Akademii Nauk to studia przygotowane z myślą o tych, którzy wiążą swoją przyszłość z nowoczesnym dziennikarstwem oraz PR. Czekamy na ludzi zainteresowanych mediami i zdeterminowanych, by je w przyszłości tworzyć. Zapraszamy kandydatów, którzy szczególnie interesują się nowymi technologiami i chcą zdobyć profesjonalne przygotowanie do pracy w redakcjach dziennikarskich, agencjach PR i domach mediowych. W tym zawodzie odnajdą się Ci, których cechuje twórcze podejście do świata oraz Ci, którzy interesują się mediami i ich możliwościami. To kierunek dla tych, którzy chcą studiować, a z czasem tworzyć nowoczesne dziennikarstwo lub odnaleźć się w obszarach związanych z public relations. Program studiów dziennikarskich w SAN powstał w porozumieniu z konkretnymi redakcjami medialnymi oraz agencjami PR. Obejmuje on przedmioty z teorii dziennikarstwa, komunikacji społecznej, marketingu medialnego i PR oraz liczne zajęcia warsztatowe, co sprawia, że absolwenci tego kierunku mają szansę stać się wysokiej klasy dziennikarzami. Cechą wyróżniającą studia jest położenie nacisku na zajęcia warsztatowe oraz zaangażowanie aktywnych zawodowo dziennikarzy i specjalistów PR Specyfiką programu studiów jest połączenie dwóch obszarów kształcenia. Z jednej strony to zajęcia ogólnodziennikarskie oraz ćwiczenia z zakresu komunikowania społecznego, takie jak m.in. Gatunki dziennikarskie, Sztuka pisania, czy Podstawy nauki o komunikowaniu. Z drugiej strony to zajęcia warsztatowe, które dominują w programie proponowanych studiów. To warsztaty z dziennikarstwa prasowego, radiowego, telewizyjnego oraz internetowego, które prowadzą zawodowi dziennikarze oraz warsztaty z PR, Kreowania wizerunku, Negocjacji i mediacji, Rzecznictwa prasowego, które prowadzą specjaliści od komunikowania społecznego i public relations. Zajęcia praktyczne odbywają się w SAN oraz w redakcjach mediów partnerskich uczelni i instytucjach współpracujących z Akademią (redakcje klasycznych i nowych mediów, agencje reklamowe i PR). Studenci mają także możliwość wzbogacenia swojej wiedzy, ale także doskonalenia umiejętności praktycznych w czasie warsztatów prowadzonych przez zaproszonych dziennikarzy i PR-owców, w trakcie wyjazdów zagranicznych m.in. do instytucji Unii Europejskiej w Brukseli i Strasburgu oraz podczas współtworzenia uczelnianej redakcji czy współpracy z uczelnianą telewizją „Studencka.tv”.

Fizjoterapia (Jednolite studia magisterskie)

Zawód fizjoterapeuty wymieniany jest wśród pięciu najbardziej rozwojowych na świecie, a popyt na specjalistów z tego zakresu wzrasta nie tylko w kraju, ale także za granicą, gdzie polscy fizjoterapeuci znajdują satysfakcjonującą pracę. Kierunek przygotowuje do zawodu terapeuty m.in. z zakresu fizykoterapii, kinezyterapii, masażu oraz terapii manualnej. Studenci zdobywają wykształcenie oraz uprawnienia zawodowe do wykonywania zabiegów wykorzystujących czynniki naturalne (fizykalne) w profilaktyce oraz w celach leczniczych. Zajęcia obejmują wiedzę dotyczącą człowieka w zdrowiu i chorobie oraz stosowania ćwiczeń i zabiegów leczniczych.

Resocjalizacja z profilaktyką społeczną i prewencją kryminalną – na kierunku Pedagogika (studia I stopnia)

Studia na kierunku pedagogika ze specjalnością „Resocjalizacja z profilaktyką społeczną i prewencją kryminalną” to niezwykle interesujący kierunek, który zagwarantuje przyszłemu absolwentowi ciekawą ścieżkę kariery zawodowej, a pracownikom służb mundurowych, bądź placówek społecznych, pedagogicznych i resocjalizacyjnych umożliwi podniesienie kwalifikacji na kierunku studiów, zgodnym z wykonywanym zawodem.

Istotą tej specjalności jest, oprócz typowych dla pedagogiki umiejętności pracy z każdym człowiekiem, niezależnie od wieku, przekazanie wiedzy z zakresu problemów społecznych, sposobów zapobiegania im oraz naprawiania ich w procesie resocjalizacyjnym. Studia te przeznaczone są zatem dla wszystkich, którzy chcą pracować w służbach mundurowych: od policji, poprzez straż miejską, gminną, pożarną, aż po służbę celną czy więzienną. Ale nie wyłącznie. Każdy bowiem, kto jest zainteresowany pracą wymagającą znajomości problemów i patologii społecznych, a także problematyką resocjalizacyjną znajdzie na specjalności mnóstwo informacji i umiejętności niezbędnych do tego, aby poprawiać tę najbardziej wrażliwą sferę społeczną – sferę zagrożeń i wykluczenia.

Resocjalizacja z profilaktyką społeczną i prewencją kryminalną, to studia, w programie których znajdują się elementy:

  • Pedagogiki ogólnej, społecznej, dydaktyki, teorii i historii wychowania, niezbędne do tego, aby umieć trafić do drugiego człowieka.
  • Wiedzy o społeczeństwie i problemach społecznych, gruntowna wiedza z socjologii, patologii społecznych, diagnozy i profilaktyki.
  • Wiedza i umiejętności psychologiczne, w tym przygotowanie do wypełniania testów psychologicznych, radzenie sobie ze stresem oraz umiejętności psychospołeczne niezbędne do pracy w środowiskach tzw. trudnych.
  • Wiedza ogólnohumanistyczna, w tym umiejętność filozoficznego, czyli szerokiego ujmowania problemów, celem ich właściwej analizy.
  • Wiedza o systemie prawno – społecznym, w tym o funkcjonowaniu instytucji państwowych takich jak policja, ponadto sporo przydatnych elementów prawa, w tym prawa karnego i prawa wykroczeń.
  • Poprawa sprawności fizycznej w tym z dziedziny samoobrony, a dla tych, którzy nie planują podnosić swej sprawności w sferze fizycznej oferujemy blok zajęć z dziedziny umiejętności społecznych, w tym np. samorozwój i autoprezentacja, umiejętność wysławiania się i budowania argumentacji, tworzenie projektów indywidualnych i grupowych.
  • Wiedza z dziedziny resocjalizacji – diagnostyki resocjalizacyjnej, metod pracy z osobami wykluczonymi oraz pozostającymi w konflikcie z prawem; wiedza i umiejętności z dziedziny profilaktyki społecznej, w tym profilaktyki uzależnień.
  • Umiejętności niezbędne do wykonywania zawodu kuratora sądowego, socjoterapeuty, street-workera.

 

 

Na żaden inny zawód galopująca zmiana cywilizacyjna nie wpływa tak radykalnie, jak na dziennikarstwo. Od każdego dziennikarza wymaga się dziś wszechstronnych kompetencji. Nowoczesny dziennikarz jest bowiem nie tylko dostawcą wiadomości o ważnych wydarzeniach, ale również przewodnikiem po świecie. Studenci podejmujący studia w SAN, już od drugiego semestru nauki mogą wybrać jeden z dwóch profili kształcenia – Dziennikarstwo i Nowe Media lub Komunikowanie społeczne i PR. Oba profile zostały opracowane tak, żeby jak najlepiej przygotować do funkcjonowania na wymagającym runku pracy.

Psychologia Biznesu – na studiach jednolitych magisterskich na kierunku Psychologia

Studia psychologii biznesu w Społecznej Akademii Nauk pozwolą na wykorzystanie zdobytej wiedzy w kreowaniu zachowań konsumenckich oraz zastosowaniu mechanizmów psychologicznych w procesach zarządzania marketingowego. Ukażą tajemnice wpływu społecznego i pozwolą bronić się przed psychomanipulacjami, a jednocześnie nauczą konstruktywnego rozwiązywania konfliktów wykorzystywanego w procesach negocjacji i mediacji. Wskażą na rolę procesów poznania społecznego – odbierania, przetwarzania i wykorzystania informacji w skutecznej reklamie i budowaniu wizerunku przedsiębiorcy, produktu czy zarządzania marką. Zapoznają z psychologią mediów a także rynków finansowych i marketingu politycznego. Wyposażą w umiejętności skutecznego komunikowania się, motywowania, pracy grupowej i budowania sprawnie działających zespołów oraz zarządzania konfliktami. Odkryją mechanizmy wpływu społecznego oraz nauczą wykorzystania technik wpływu społecznego oraz posługiwania się mediami dla skuteczności interpersonalnej, biznesowej i politycznej.

Pedagogika specjalna – studia pierwszego stopnia w Społecznej Akademii Nauk w Łodzi

Kierunek „Pedagogika specjalna” obejmuje przedmiotem swoich praktyk i badań wychowanie, kształcenie i rehabilitację osób z niepełnosprawnością i osób o rozwoju odbiegającym od normy we wszystkich fazach ich życia. Łączy w sobie podejście humanistyczne skoncentrowane na człowieku, w szczególności człowieku z niepełnosprawnością, jego wychowaniu, edukacji i rehabilitacji, oraz społeczne rozpatrujące aspekty środowiska wychowawczego, systemów i instytucji opieki, wychowania, edukacji i rehabilitacji.

Jest dziedziną interdyscyplinarną.

Kierunek „pedagogika specjalna” w Społecznej Akademii Nauk w Łodzi został tak skonstruowany, by uwzględniać wszystkie wymagania Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w odniesieniu do profilu praktycznego. W obrębie kierunku zaoferowano kształcenie w ramach specjalności: Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną w dwóch ścieżkach.

Pierwsza ze ścieżek zgodnie z zapisami zawartymi w rozporządzeniu Ministerstwa Nauki  i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. umożliwia absolwentowi uzyskanie kwalifikacji do pracy w charakterze nauczyciela w ramach pierwszego etapu edukacyjnego w szkole podstawowej i w przedszkolu ze szczególnym uwzględnieniem kształcenia osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Absolwent I ścieżki kształcenia będzie przygotowany do pracy na stanowisku: wychowawcy, nauczyciela, nauczyciela lub specjalisty współorganizującego kształcenie integracyjne, pedagoga specjalnego–terapeuty, specjalisty–pedagoga specjalnego. Będzie przygotowany do pracy w różnych instytucjach, w tym w: placówkach oświatowo-wychowawczych, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, szkołach specjalnych, poradniach specjalistycznych, placówkach opieki, wychowania i rehabilitacji, placówkach socjalnych i służby zdrowia w charakterze pedagoga, ośrodkach wczesnej interwencji i placówkach prowadzących zespoły wczesnego wspomagania, oświatowych agendach samorządowych i organizacjach pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych.

Druga ścieżka daje z kolei uprawnienia do pracy w charakterze pedagoga specjalnego w zakresie edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną. Przygotowuje do realizacji zajęć z osobami z niepełnosprawnością intelektualną oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi z niepełnosprawnością intelektualną.

Absolwent II ścieżki kształcenia będzie przygotowany do pracy na stanowisku: pedagoga specjalnego, pedagoga specjalnego–terapeuty, specjalisty-pedagoga specjalnego. Będzie przygotowany do pracy w różnych instytucjach, w tym: w placówkach oświatowo-wychowawczych, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, warsztatach terapii zajęciowej, poradniach specjalistycznych, placówkach opieki, wychowania i rehabilitacji, placówkach socjalnych i służby zdrowia, ośrodkach wczesnej interwencji i placówkach prowadzących zespoły wczesnego wspomagania, oświatowych agendach samorządowych i organizacjach pozarządowych działających na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną. 

Absolwenci obu ścieżek kształcenia będą potrafili wykorzystać w pracy pedagogicznej technologie informatyczne i nowoczesne środki medialne oraz będą znali język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.

Absolwent kierunku pedagogika specjalna będzie przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Profil Menedżerski na kierunku Zarządzanie II stopnia

Zarządzanie organizacją we współczesnym świecie zależy od sprawnego i kompetentnego zarządzania wszelkimi zgromadzonymi w niej zasobami, a kompetentna kadra menedżerska to podstawa funkcjonowania i rozwoju każdej organizacji.

Profil menadżerski powstał jako odpowiedź na wzrastające zapotrzebowanie współczesnej gospodarki, świata biznesu – szczególnie przedsiębiorstw i jednostek administracji publicznej – na przygotowanie profesjonalnej kadry zdolnej do podejmowania kluczowych i strategicznych decyzji menadżerskich. W ramach tego profilu specjalności student zostaje przygotowany do pełnienia funkcji menadżerskich w szeroko rozumianych organizacjach.

Celem profilu jest usystematyzowanie wiedzy z zakresu zarządzania kapitałem intelektualnym firmy w ramy. Jest on kierowany o studentów pragnących poszerzyć wiedzę i kompetencje menadżerskie w warunkach nowoczesnej, innowacyjnej gospodarki.

W ramach profilu studenci zdobywają wiedzę dotyczącą sztuki zakładania własnego biznesu a także efektywnego zarządzania organizacjami w przestrzeni biznesowej. Studenci będą mogli kształtować kreatywną postawę wobec generowania skutecznych pomysłów związanych z tworzeniem strategii i budowaniem konkurencyjności organizacji, pobudzaniem innowacyjności, diagnozowaniem i rozpoznawaniem szans na sukces w biznesie. Studia na tym profilu dają możliwość nabywania i rozwijania kompetencji strategicznych przedsiębiorstwa, wykorzystania wiedzy zgromadzonej w organizacji jako źródła przewagi konkurencyjnej.

W ramach profilu studenci mają do wyboru dwie specjalności:

  • Human Resources
  • Zarządzanie organizacjami

 

Inne nowości w ofercie SAN Łódź:

Dużą nowością będą również studia Information Technology Communication Program z gwarancją zatrudnienia lub stażu przygotowywanewe współpracy z dużą międzynarodową firmą IT oraz Grafika komputerowa, osobna ścieżka kształcenia na kierunku Informatyka.

Od trzech lat dużym zainteresowaniem cieszą się otwarte w 2014 roku kierunki takie jak Prawo czy Socjokryminologia.

FB dlaMaturzysty.pl reklama